Tiêu chí tính điểm ưu tiên mua nhà ở xã hội

Cho tôi hỏi về cách xác định tiêu chí chấm điểm ưu tiên để xét đối tượng được mua nhà ở xã hội. Cho tôi hỏi về cách xác định tiêu chí chấm điểm ưu tiên để xét đối tượng được mua nhà ở xã hội.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 23 Nghị định 100/2015/NĐ-CP thì: “Các tiêu chí ưu tiên khác: (1) Hộ gia đình có từ 02 người trở lên thuộc đối tượng 1, 2 được tính 10 điểm. (2) Hộ gia đình có 01 người thuộc đối tượng 1 và ít nhất 01 người thuộc đối tượng 1. Đối tượng 2 được tính 7 điểm; ( 3) Hộ gia đình có từ 02 nhân khẩu trở lên thuộc đối tượng 2 được tính 4 điểm Lưu ý: Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được hưởng các tiêu chí ưu tiên khác nhau thì chỉ tính theo tiêu chí, tiêu chí ưu tiên có số điểm cao nhất”.

Vậy cho tôi hỏi, tiêu chí (1) đối với hộ gia đình có từ 02 nhân khẩu trở lên thuộc đối tượng 1 và 2 được hiểu như thế nào? Ở đây có thể hiểu là 02 người phải chịu 1, những người còn lại có thể bị 1 hoặc 2?

Nguyễn Đức Vượng (Khánh Hòa)

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm 3 Khoản 2 Điều 23 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội thì tiêu chí ưu tiên có sự khác biệt để xét duyệt. phê duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, bao gồm:

(1) Hộ có từ 2 người trở lên thuộc đối tượng 1 và 2 được 10 điểm;

(2) Hộ có 1 người thuộc loại 1 và ít nhất 1 người thuộc loại 2 được 7 điểm;

(3) Hộ có từ 2 người trở lên thuộc đối tượng 2 được 4 điểm.

Căn cứ quy định trên, việc ông Vương hiểu trường hợp (1) phải là hộ gia đình có từ 2 người trở lên thuộc đối tượng 1, còn các đối tượng còn lại có thể thuộc đối tượng 1 hoặc đối tượng 2 là phù hợp. Phù hợp.

Đăng ký tư vấn


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1
Bạn cần hỗ trợ?