Thời gian thẩm định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội không quá 30 ngày?

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định 1039/QĐ-BXD công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng. Chủ đề: Dự án nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định 1039/QĐ-BXD công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng. .

Theo đó, Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một thủ tục hành chính cấp tỉnh là thẩm định giá bán, cho thuê mua, cho thuê mua nhà ở xã hội được xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn. trong tỉnh.

Trình tự thực hiện:

– Chủ đầu tư nộp trực tiếp 01 bộ hồ sơ (bản sao có chứng thực) đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án để đề nghị tổ chức thẩm định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội do mình sở hữu. /cô ấy. đầu tư xây dựng.

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao Sở Xây dựng hoặc cơ quan có chức năng thẩm định giá của địa phương thẩm định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội do chủ đầu tư đề xuất.

– Sở Xây dựng hoặc cơ quan có chức năng thẩm định giá tổ chức thẩm định và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về kết quả, thời hạn thẩm định. Trường hợp chủ đầu tư đã hoàn thành việc xây dựng nhà ở xã hội và đã được kiểm toán giá thành công trình theo quy định, Sở Xây dựng căn cứ báo cáo kiểm toán để thẩm định giá bán, giá thành công trình. giá thuê, thuê mua nhà ở xã hội của dự án

– Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị thẩm định giá hợp lệ của chủ đầu tư, Sở Xây dựng hoặc cơ quan có chức năng thẩm định giá tổ chức thẩm định và có văn bản thông báo cho chủ đầu tư. báo cáo kết quả thẩm định với chủ đầu tư, trong đó nêu rõ những nội dung đã thống nhất và nội dung cần chỉnh sửa (nếu có).

– Căn cứ văn bản thông báo kết quả thẩm định, chủ đầu tư ban hành giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội của dự án theo nguyên tắc không cao hơn giá đã thẩm định.

Hồ sơ bao gồm:

Mẫu đơn đề nghị thẩm định giá bán, giá cho thuê, giá thuê mua nhà ở xã hội

– Đơn đề nghị thẩm định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội theo mẫu tại Phụ lục I Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung và bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

– Hồ sơ pháp lý của chủ đầu tư (gồm: Cơ sở pháp lý của dự án; tổng quan về dự án);

– Phương án xác định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội do chủ đầu tư xây dựng.

Đăng ký tư vấn


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1
Bạn cần hỗ trợ?