Quy định lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội theo hình thức đấu thầu

Điều kiện lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội theo hình thức đấu thầu hiện nay là gì? Chủ đề: Dự án nhà ở xã hội, Điều kiện lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội theo hình thức đấu thầu hiện nay?

Hình minh họa

Câu trả lời:

Theo thông tin từ Bộ Xây dựng, việc lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội theo hình thức đấu thầu:

Tại điểm b khoản 7 Điều 108 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 16 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư) có quy định như sau:

“3. Đối với dự án quy định tại điểm c khoản 1 Điều 1 Nghị định này, căn cứ pháp luật chuyên ngành, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ban hành quy định hoặc trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về xây dựng, phê duyệt, công bố danh mục dự án; phương pháp, tiêu chí đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và các nội dung khác (nếu có), bảo đảm mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và kinh tế, trong đó có nội dung”.

Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ . Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội có quy định: “Bộ Xây dựng hướng dẫn quy định về điều kiện, tiêu chuẩn lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội”.

Tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2021 của Bộ Xây dựng. 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP đã có quy định :

“1. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phải lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức đấu thầu và đáp ứng điều kiện quy định tại các Khoản 2, 3, 5 và 6 Điều 11 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2019 ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4 Điều 108 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư) và các điều kiện sau:

a) Không sử dụng nguồn vốn quy định tại Khoản 1 Điều 53 của Luật Nhà ở để đầu tư xây dựng công trình;

b) Không thuộc trường hợp quy định tại điểm c và điểm d khoản 2 Điều 57 của Luật Nhà ở (trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 8 của Thông tư này);

c) Đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư;

đ) Có quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Như vậy, việc lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội theo hình thức đấu thầu được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ Xây dựng. phù hợp với quy định của pháp luật về nhà ở, đấu thầu và đầu tư.

Một trong những điều kiện để dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được lựa chọn chủ đầu tư thông qua đấu thầu là quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chọn chủ đầu tư nhà ở xã hội có quyền sử dụng đất hợp pháp

Tại điểm c khoản 2 Điều 57 Luật Nhà ở quy định: “Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã có quyền sử dụng đất hợp pháp, phù hợp quy hoạch xây dựng nhà ở, có đủ điều kiện làm chủ đầu tư và có có nhu cầu xây dựng nhà ở xã hội thì giao doanh nghiệp, hợp tác xã làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội;”.

Khoản 7 Điều 1 Nghị định 49/2021/NĐ-CP quy định: “Đối với trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 57 của Luật Nhà ở thì thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư. Nhà đầu tư đăng ký là chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội phải đáp ứng điều kiện có chức năng kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản và trong văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời xác định chủ đầu tư đó là chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội. dự án xây dựng;”.

Theo Điều 7 Thông tư số 09/2021/TT-BXD: “1. Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 57 của Luật Nhà ở thì chủ đầu tư phải đăng ký làm chủ đầu tư tại dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phải đáp ứng điều kiện có chức năng kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

2. Cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận chủ đầu tư thực hiện dự án theo quy định tại Khoản 5 Điều 29 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP đối với nhà đầu tư được lựa chọn. được lựa chọn làm chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy định tại Khoản 1 Điều này”.

Như vậy, pháp luật về nhà ở chỉ quy định trường hợp doanh nghiệp có quyền sử dụng đất hợp pháp, phù hợp với quy hoạch xây dựng nhà ở và đáp ứng điều kiện có chức năng kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật. pháp luật về kinh doanh bất động sản thì cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận cho chủ đầu tư thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội trên diện tích đất hợp pháp đó.

Việc lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 thực hiện theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 (khoản 7 Điều 19). Việc phê duyệt quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan nhà nước, thực hiện theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị 2009 và được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 35/2018/QH14.

Đăng ký tư vấn


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1
Bạn cần hỗ trợ?