Hỏi về dành 20% quỹ đất đầu tư nhà ở xã hội

Về mức đóng vào quỹ nhà ở xã hội 20%, tôi được biết Bộ Xây dựng đã hướng dẫn, nếu chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất của dự án theo giá thị trường thì được coi là đã hoàn thành nghĩa vụ. . nhà ở xã hội tại dự án. Ðề: Dự án nhà ở xã hội, Về việc đóng vào quỹ nhà ở xã hội 20%, tôi được biết Bộ Xây dựng có hướng dẫn, nếu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất của dự án theo giá thị trường thì được xem xét đã hoàn thành nghĩa vụ mua nhà ở xã hội tại dự án.

Tôi được biết nếu dự án chuyển đổi thành dự án nhà ở thương mại mà chủ đầu tư lựa chọn hình thức góp vốn sẽ tính trên tiền sử dụng đất bằng 100% diện tích đất ở và được coi là đã thực hiện nghĩa vụ góp vốn. nhà ở xã hội 20%.

Xin hỏi, nếu chủ đầu tư đầu tư dự án trên đất nhận chuyển nhượng đã là đất thổ cư 100% thì chủ đầu tư có phải nộp thêm 20% nghĩa vụ mua nhà ở xã hội không? Bởi khu đất này là đất thổ cư 100%, được chuyển đổi mục đích sử dụng và chủ đầu tư đã mua để xin công nhận và triển khai dự án.

Vũ Hoàng Khôi (TPHCM)…

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Luật Nhà ở 2014 và Khoản 1, Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội , chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị không phân biệt quy mô diện tích đất tại đô thị loại 3 trở lên và khu vực quy hoạch là đô thị loại 3 trở lên phải dành 20% tổng diện tích đất ở trong quy hoạch chi tiết dự án hoặc tổng diện tích đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Trường hợp dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị có quy mô sử dụng đất dưới 10 héc ta thì chủ đầu tư dự án được lựa chọn hình thức hoặc dành 20% quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội. hội quy định tại Khoản 1 Điều này hoặc chuyển nhượng quỹ nhà tương đương giá trị quỹ đất 20% tính theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước tại thời điểm chuyển nhượng để sử dụng làm nhà ở. nhà ở xã hội hoặc thanh toán bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước để bổ sung ngân sách địa phương đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn. địa phương.

Nếu chủ đầu tư đã nộp tiền sử dụng đất theo quy định nêu trên thì pháp luật về nhà ở (Luật Nhà ở 2014, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ) không bắt buộc chủ đầu tư phải đầu tư nhà ở thương mại. dự án phát triển, dự án đầu tư phát triển khu đô thị khi được Nhà nước giao đất ở phải nộp thêm khoản tiền tương đương 20% ​​giá trị quỹ đất theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ. dịch vụ nhà ở xã hội với Nhà nước.

Việc xác định giá trị quỹ đất phải nộp đối với 20% diện tích đất xây dựng nhà ở xã hội tại dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan.

Theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 52 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 thì “Bên nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản có quyền, nghĩa vụ kế thừa và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng. chủ đầu tư dự án bất động sản. khoản đầu tư chuyển nhượng đã được chuyển nhượng”.

Trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị thì chủ đầu tư thứ cấp của dự án phải kế thừa và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu dự án. vốn cấp 1 đã chuyển nhượng; đồng thời tiếp tục đầu tư xây dựng và triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ và nội dung của dự án đã được phê duyệt.

Việc dành 20% quỹ đất để đầu tư nhà ở xã hội, chủ đầu tư thứ cấp phải căn cứ vào quy hoạch chi tiết hoặc quy hoạch tổng mặt bằng của dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện. .

Đăng ký tư vấn


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1
Bạn cần hỗ trợ?